Akredituota Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Kaimyninės šalys dalyvauja bendruose projektuose
10 spalio, 2022
Tauragės šilumininkai stengiasi, kad tarifas nepabėgtų
24 spalio, 2022

Akredituota Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

2022 m. spalio 7 d. pasirašytas Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centro) direktoriaus įsakymas dėl Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos akreditavimo 7 metų laikotarpiui.

Aukštosios mokyklos vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu bei Centro direktoriaus patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika

2022 metų kovo mėnesį Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (toliau – Kolegija, KMAIK) Centrui pateikė savianalizės suvestinę. Nuotolinis tarptautinės ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą organizuotas 2022 m. gegužės 17–19 dienomis.

Ekspertai aukštosios mokyklos veiklą įvertino teigiamai.

Aukštosios mokyklos veikla įvertinta pagal keturias vertinamąsias sritis penkių balų skalėje, kurioje 1 yra žemiausias, o 5 – aukščiausias galimas įvertinimas. Valdymo, Kokybės užtikrinimo ir Studijų ir mokslo (meno) veiklos sritys yra plėtojamos gerai, sistemiškai ir be esminių trūkumų. Pastarosios įvertintos 3 balais. Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritis įvertinta labai gerai (4 balais) – sritis yra labai gera nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų. 

Poveikio regionų bei visos šalies raidai srityje ekspertai pabrėžia Kolegijos siūlomus lanksčius mokymosi būdus, pritaikytus ištęstinių studijų studentams, bei išskiria išorės socialinių partnerių pripažįstamą ir vertinamą aktyvią Kolegijos veiklą regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis. Ekspertai Valdymo srityje atkreipia dėmesį į gerąją praktiką siekiant didinti mokslo laipsnį turinčių akademinių darbuotojų dalį. Mokslinį laipsnį turinčių akademinių darbuotojų skaičius Kolegijoje gerokai išaugo – nuo 25 % 2017 m. iki 46 % 2021 m. Tai galėjo lemti KMAIK taikomos skatinimo sistemos, pagal kurias kas penkerius metus dėstytojai gali sustabdyti dėstymą iki vienerių metų, kad galėtų atlikti mokslinius tyrimus ir kelti kvalifikaciją (pavyzdžiui, studijuoti doktorantūroje) bei tuo metu gaudami atlyginimą.

Kokybės užtikrinimo srityje ekspertų grupė atkreipė dėmesį į stiprią moralinę ir organizacinę kultūrą bei visų vidaus ir išorės socialinių dalininkų atsidavimą. Studijų ir mokslo (meno) veiklos sritis, ekspertų teigimu, pasižymi reikšmingu publikuotų mokslinių straipsnių recenzuojamuose žurnaluose padidėjimu. 

Ekspertai rekomenduoja dėti daugiau pastangų siekiant Kolegijos tarptautiškumo. Tam jie pataria į Kolegijos valdymo ir (arba) patariamąsias institucijas įtraukti atitinkamus užsienio ekspertus; asmeniui, atsakingam už tarptautiškumo didinimą, paskirti svarbesnę poziciją Kolegijos struktūroje; siekiant pritraukti jaunų specialistų ir dėstytojų iš užsienio, nuodugniai planuoti dėstytojų ir mokslinių tyrimų darbuotojų kaitą; imtis tolesnių veiksmų plėtojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą ir mokslinių tyrimų veiklą bendradarbiaujant su užsienio institucijomis; analizuoti bendradarbiavimo su kitomis tarptautinėmis studijų programomis visoje Europoje galimybes, siekiant sukurti bendras studijų programas.

Taip pat ekspertai atkreipia dėmesį į tokias problemas, kaip studentų studijų nutraukimas, ir skatina tirti priežastis, kodėl studentai nutraukia studijas, kurti ankstyvo jų nustatymo priemones ir mechanizmus ir apsvarstyti galimybę pradėti vykdyti studentų, nutraukiančių studijas, apklausą, kuri padėtų analizuoti priežastis. Kitas, ekspertų manymu, svarbus aspektas tai studentų atstovybių grįžtamojo ryšio mechanizmo stiprinimas tam, kad studentai gautų tinkamą informaciją apie apklausų rezultatus.

Apibendrinant galima teigti, kad ekspertai kiekvienoje srityje pastebi gerosios praktikos pavyzdžių ir itin aukštu balu vertina Poveikio regionų bei visos šalies raidai sritį. Vienas iš tobulintų aspektų, kurį ekspertų grupė pabrėžia visose srityse, tai susitelkimą dėl tarptautiškumo skatinimo.

Su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos vertinimo išvadomis galima susipažinti čia

https://www.kmaik.lt/news/719/84/Akredituota-Kauno-misku-ir-aplinkos-inzinerijos-kolegija