M. Šukevičius: „VMU valdyba suformavo naują darbo ir sprendimų priėmimo kultūrą įmonėje“

Nepaprastas paprastosios pušies Silvestros likimas
7 sausio, 2021
Atliktas plynai iškirstų miško plotų identifikavimas šalies teritorijoje, panaudojant distancinius metodus
8 sausio, 2021

M. Šukevičius: „VMU valdyba suformavo naują darbo ir sprendimų priėmimo kultūrą įmonėje“

Nauju Valstybinių miškų urėdijos (VMU) valdybos pirmininku praėjusį gruodį išrinktas jos valdybos narys Mantas Šukevičius. Naujasis VMU valdybos vadovas teigė, jog sieks, kad valdybos svoris stiprėtų, kad ji veiks kaip forumas priimant svarbiausius įmonės sprendimus, užduos toną svarbiausioms veiklos kryptims ir būtiniems pokyčiams. VMU valdyboje M. Šukevičius – ne naujokas, tad paprašėme atsakyti į kelis klausimus apie buvusią ir būsimą jos veiklą.

– Viena iš pagrindinių įmonės valdybos funkcijų yra patarti ir konsultuoti įmonę įvairiais strateginiais klausimais, tvirtinti darbuotojų apmokėjimo ir skatinimo taisykles, siekti įmonės veiklos efektyvumo. Ką pavyko valdybai nuveikti šiais ir kitais klausimais per praėjusius 2020 metus, kaip VMU valdyba dirbo?

Be to, ką pastebėjote, kad valdyba dalijasi savo patirtimi bei konsultuoja strateginiais klausimais, tvirtina strategiją, ji dar yra ir valdymo sprendimų priėmimo vieta organizacijoje, kurios darbo rezultatas – teisingi, skaidrūs ir nešališki sprendimai įmonės labui. Tad neperdėsiu sakydamas, kad pirmiausiai valdyba suformavo naują darbo ir sprendimų priėmimo kultūrą įmonėje, ji tapo forumu, kur svarstomi svarbiausi įmonės veiklos klausimai bei nuolat kontroliuojančiu įmonės veiklą bei rezultatus organu, gerąja prasme neduodančiu įmonės vadovybei atsipalaiduoti. Taip pat svarbu paminėti, kad buvo patvirtinta ir suformuota nauja įmonės struktūra, centralizuotos pagrindinės bendrosios funkcijos – apskaita, personalo valdymas, IT, viešieji pirkimai ir kita. Įgyvendinta ir vieninga darbo apmokėjimo sistema, kuri ilgai rengta tiek įmonėje, tiek derinta su darbuotojus atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis. Nuolat rūpinamasi ir keliamas klausimas dėl nepertraukiamų investicijų atnaujinant darbo priemonių bei įrengimų parką, be to, nepamirštama ir atsakomybė už įmonei patikėtas viešąsias funkcijas. Valdybos iniciatyva įsteigtas Audito komitetas ir vidaus audito funkcija, sukurta kovos su korupcija sistema, diegiamas ISO 37001 Antikorupcinės vadybos sistemos standartas. Pilnam vaizdui užbaigti dar paminėsiu, kad valdyba nesėdi užsidariusi posėdžiuose, bet lanko (išskyrus  karantiną) regioninius padalinius, domisi jų specifika ir vietos problemomis.

– Ar buvo kokių nors darbo sunkumų, iš jų bendradarbiaujant su VMU vadovybe,  juk pirmininkas pasikeitė, tad ką Jūs, kaip naujas vadovas, numatote keisti?

– Nemanau. Galbūt kažkokių darbinių neskandumo momentų buvo reorganizuotos įmonės veiklos pradžioje, bet šiuo metu konstruktyviai bendradarbiaujame ir komunikuojame. Visi suprantame, kad esame atsakingi už tų pačių tikslų įgyvendinimą. Todėl valdybos pirmininko pasikeitimas jokiu būdu nesietinas su VMU vadovybės ir valdybos bendradarbiavimo kokybe. Aš, kaip naujas valdybos pirmininkas, sieksiu šį bendradarbiavimą ir toliau tęsti bei stiprinti, taip pat aktyvinti valdybos kontaktus ir dialogą su steigėjo funkcijas įgyvendinančia Aplinkos ministerija. Svarbų uždavinį ir sau, ir visai įmonei keliu – pakilti iš B lygio į A metiniame VKC atliekamame korporatyvinės valdysenos kokybės vertinime. Be to, ieškoti galimybių ir efektyvumo organizuojant valdybos veiklą, vedant posėdžius, formuojant tikslesnius sprendimus ir pan.

– Kaip vertinate VMU veiklą, ar pavyko pateisinti pelningumo, skaidrumo, atvirumo lūkesčius? Ar valdybą tenkina 2020 m. VMU finansinės veiklos ir kiti rezultatai?

Labai platus klausimas, žiūrint – kokį atskaitos tašką imsi. Jei grynai finansine prasme, 2018 metai buvo puikūs, 2019-ieji  – geri, 2020 m. bus silpnesni. Finansiškai visada gerai turėti aukštus pelningumo rodiklius, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad įmonės parduodama prekė – mediena – yra žaliava, kurios kainą veikia pasaulinės rinkos tendencijos. Kai medienos rinkos konjunktūra buvo tokia, kad kainos apie 40 procentų, įmonė sugebėjo išlaikyti rezultatą artimą 0, investuoti 15-20 mln. eurų į technikos modernizavimą, taip pat tęsia medelynų modernizavimo ir kitas investicijas. Vargu, ar gali būti vienareikšmis situacijos vertinimas. Beje, pasitikėjimo kreditą valdant ūkinę komercinę veiklą iš valdybos įmonė turi, tačiau nuolat yra verčiama ieškoti naujų, efektyvių sprendimų, kaip tiksliau apskaityti parduodamą medieną, mažinti veiklos kaštus, diegti naujoves, pasirinkti subalansuotas proporcijas tarp rangovų ir darbų, atliekamų savo pajėgumais ir pan. Kalbant apie skaidrumą, atvirumą visuomenei – tai čia kompromisų nėra jokių, valdybos pozicija aiški ir ne kartą iškomunikuota, kad tai turi būti užtikrinta.

–  Ar Jums žinoma, kad VMU regioninių padalinių vadovai ir kiti specialistai neturi teisės atsakyti į žiniasklaidos klausimus net apie labai konkrečius darbinius dalykus to nesuderinę su VMU centrinio aparato atitinkamu atstovu, t. y. viskas yra centralizuotai cenzūruojama. Ar valdyba gali įtakoti viešumo užtikrinimą?

Manau, kad Valstybinių miškų urėdija pastaraisiais metais ypač smarkiai žengė į priekį teikdama informaciją visuomenei ir tapdama atviresne įmone: dalijamasi pranešimais apie svarbiausius įvykius ir darbus, auga socialinių tinklų sekėjų skaičius, kuriems įdomi informacija apie VMU veiklą, leidžiami informaciniai leidiniai, dalijamasi kita svarbia informacija. Kaip ir kiekvienoje didelė įmonėje, ne išimtis ir VMU: vadovaujamasi tvarka, kuri reglamentuoja bendruosius informacijos pateikimo visuomenei principus. Įmonės Komunikacijos skyrius platina informaciją žiniasklaidai, atsako į gautas užklausas, derina interviu su įmonės darbuotojais, taip pat aktyviai skatina regioninius padalinius dalintis informacija su vietos regionine žiniasklaida, pasiūlyti temas, pranešti apie planuojamus darbus. Tai bendras komandinis darbas, tačiau už visą įmonės komunikaciją atsakingas Komunikacijos skyrius, kuris ir koordinuoja informacijos srautą, kadangi vykdo visos informacijos monitoringą. Šiuos komunikacijos principus rasite bet kurioje tokio dydžio ir svarbos įmonėje bet kurioje šalyje. Viešumas tikrai užtikrinamas, o valdyba iš savo pusės skatina efektyviai teikti informaciją visuomenei tiek regioniniu, tiek respublikiniu lygiu, sudaryti sąlygas prisidėti prie jaunųjų miško bičiulių veiklos ir pan.

– Naujasis aplinkos ministras Simonas Gentvilas yra pareiškęs, kad valstybinių įmonių  (šiuo atveju – VMU) valdybų svoris įmonių valdyme ir atsakomybė turi būti didesni, taip pat valdyba, o ne ministras turėtų skirti įmonės vadovą. Ar pritariate tokiam siūlymui ir kodėl?

Ministro pareiškimas atspindi ne tik gerąją, bet ir geriausiąją valdysenos praktiką ir principus, deklaruojamus EBPO. Šią poziciją tikrai palaikome – tai leistų ne tik gerinti įmonės korporatyvinio valdymo lygį, bet ir stiprintų vadovo veiklos kontrolę, jo atskaitomybę valdybai. Verta paminėti, kad Lietuvoje esantį VĮ statusą kritikuoja tiek EBPO, tiek ir ekonomistai, valdysenos ekspertai, bet kol toks statusas galioja. Matyt, greičiausias kelias tą pasiekti – įstatymu praplėsti valdybos funkcijas ir atsakomybes.

Kokie artimiausi VMU valdybos darbai ir planai?

Įgyvendinti įmonės perėjimą prie tarptautinių apskaitos standartų. Tai ilgas, jau pradėtas 1-2 metų procesas, kur laiko ir jėgų negailėdama pluša apskaitos ir buhalterių komanda. Labai svarbu neatsilikti nuo pasaulinių skaitmenizacijos tendencijų – šioje srityje VMU tikrai yra kur pasitemti, tai yra padidinto valdybos dėmesio sritis 2021 metams. Kita užduotis –  tęsti medelynų, technologinio parko atnaujinimo programas. Jau anksčiau minėtas siekis – korporatyvinės valdysenos gerinimas ir aukštesnio įvertinimo gavimas bei daugelis kitų, reguliarių darbų: finansinės būklės kontrolė, vidinių tvarkų, procedūrų, atlygio sistemos, skaidrumą ir interesų konfliktų valdymo klausimus reglamentuojančių klausimų sprendimas bei pan. Ir dar kaip atskirą potemę išskirčiau dialogą su Aplinkos ministreija – siūlytume toliau stiprinti įmonės valdyseną ne tik suteikiant atsakomybę skirti vadovą, bet ir dalyvaujant nepriklausomų įmonės auditorių atrankoje, diskutuotume dėl galimybės labiau diversifikuoti įmonės veiklą naujomis kryptimis ir kita.

– Ačiū už išsamius atsakymus.

Parengė Angelė Adomaitienė