Medienos ruošos konkursų sąlygos – su trūkumais, miškų ūkio darbams naujų sąlygų dar nėra

15 spalio, 2018
Miško trobelės – ar pasiteisintų toks poilsis Lietuvoje?
12 spalio, 2018
Iš naujo atrask Kupiškio rajoną
16 spalio, 2018

Medienos ruošos konkursų sąlygos – su trūkumais, miškų ūkio darbams naujų sąlygų dar nėra

 

Kas miško darbų  rangovų laukia 2019-tais metais? Š.m. spalio 11 d. Miško darbų rangovų asociacijos narius su naujai rengiamomis medienos ruošos konkursų sąlygomis supažindino Valstybinių miškų urėdijos (VMU) Medienos ruošos skyriaus vedėjas Vigantas Kraujalis.


Pagrindiniai būsimo konkurso principai:

 1. Konkursas bus skelbiamas VMU teritorinio padalinio plyno ir neplyno pagrindinio kirtimo ir retinimų kirtimui, medienos ir kirtimo liekanų išvežimui iš kirtaviečių ir biržės paruošiamųjų ir sutvarkymo darbams regioninio padalinio medkirtės kirtimui.
 2. Vienas rangovas galės imti ne daugiau 30 proc. visos siūlomos apimties.
  3. Prašomą kiekį turės pagrįsti turimais arba subrangovų pajėgumais: kirtimui 2000 m3 metams vienas miško pjovėjas arba 30 000 m3 metams viena medkirtė, o medienos išvežimui – 30 000 m3 viena medvežė arba 5 000 m3 viena savikrovė priekaba.
  4. Rangovas privalo turėti medienos ruošos darbų patirį ir vykdytų sutarčių vertė per 3 paskutinius metus turės būti ne mažesnė kaip 30 proc. prašomos vertės.
  5. Medienos ir kirtimo atliekų išvežimo, retinimo kirtimų, biržės paruošiamųjų ir sutvarkymo darbų apimtys bus proporcingos pasiūlytam kirtimo kiekiui.
  6. Pasiūlymų eilė bus sudaroma pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris bus paskaičiuojamas pasiūlytus bazinius kirtimo, medienos išvežimo ir biržių tvarkymo įkainius dauginant iš nustatytų koeficientų.
  7. Jei pasiūlymų bus pateikta mažesniam kiekiui nei visa pirkimo apimtis, sutartis bus sudaroma su visais pareiškėjais, o jei didesniam – tik su ekonomiškai vertingiausius pasiūlymus pateikusiais.
  8. Maksimalūs įkainiai nebus nustatyti, tačiau nebus galima viršyti nustatytos pirkimo vertės.
  9. Sąlygose kol kas neįrašyta, bet gal bus įrašyta, kad iki konkurso pradžios bus leista susipažinti su biržių sąrašu, tačiau apžiūrėti bus galima tik savarankiškai.

Sutarties projekto pagrindinės sąlygos:

 1. Sutartis siūloma sudaryti 24 mėn.sugalimybe pratęsti vieneriems metams. 
  2. Pasirašius sutartį bus suderinamas darbų grafikas ketvirčiais. Faktiškai darbų apimtis gali nukrypti nuo grafiko 30 proc. 
  3. Konkreti darbo vieta bus suteikiama pasirašant technologinę kortelę, tai turėtų būti atlikta prieš einamųjų darbų pabaigą. 
  4. Pasiūlyme pateikti trys bazinai įkainiai (kirtimo, išvežimo ir plotų tvarkymo medkirtei) bus indeksuojami: neplyniems kirtimams ir vėjovartoms -1,2, retinimams ir likvido gamybai jaunuolynų ugdymuose – 2,1, medienos išvežimui iš rinktinų kirtimų – 1,2, kirtimo liekanų išvežimui – 1,5. Jei kirtimo metu ruošiamas biokuras, pridedama prie kirtimo įkainio 0,08 eur už m3. Už nelikvido kirtimą retinimuose – 100 eur/ha, jei kertama daugiau – 100 erdm/ha. Daugiau jokio indeksavimo pagal darbo sąlygų sunkumą ar išvežimo atstumą nenumatoma. 
  5. Po 12 mėn. galimas įkainių perskaičiavimas priklausomai nuo dyzelinio kuro ir vidutinio darbo užmokesčio miškininkystės sektoriuje pokyčio. Rodikliai imami iš statistikos departamento skelbiamos informacijos. 
  6. Darbų pabaiga įforminama priėmimo-perdavimo aktu. Jo pagrindu išrašyta e-sąskaita bus apmokama per 30 d. Jei nėra žinomas tikslus medienos kiekis, gali būti mokamas 80 proc. avansas. 
  7. Už biržės eksplotavimo taisyklių ir kitus pažeidimus numatoma 1000 eurų bauda ir žalos atlyginimas. Už trūkumų nepašalinimą bauda po 150 eurų kasdien. Jei per 2 savaites rangovas nepradeda paskirtų darbų -1000 eurų bauda. Jei nesilaiko grafiko – bauda 0,2 proc. nuo neatliktų darbų vertės. 
  8. Jei urėdija nepatenkinta rangovo miško ruošos darbų vadovo ar darbų saugos specialisto darbu, gali pareikalauti jį pakeisti kitu per 14 dienų.
  9. Rangovas gali naudotis tik pasiūlyme nurodytais subrangovais. Juos pakeisti gali tik VMU sutikus. Urėdija turi teisę pareikalauti subrangovus pakeisti. Tai atlikti galima ne vėliau kaip per 14 dienų.
  10. Sutarties nutraukimo savo iniciatyva atveju rangovas turi sumokėti baudą – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės.
  11. Sutarčiai užtikrinti visam sutarties laikui turi būti banko garantas arba draudimo laidavimas, arba lėšos pervestos į VMU sąskaitą – 5 proc nuo sutarties pradinės vertės. 
  12. Rangovas ir VMU įsipareigoja neskleisti, negarsinti ir neperduoti bet kokiu būdu išreikštos informacijos (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su šalių atliekamomis funkcijomis.

 

Rangovų sąlygos netenkina

Rangovų netenkina tokios numatomos sąlygos. Vis dėlto susirinkimo dalyviai supranta Viganto Kraujalio argumentus, kad nėra laiko parengti geresnes, nes jau laikas skelbti konkursus norint pasirašyti sutartis 2019-tiems metams. VMU atstovas tikino, kad esą ne jo atsakomybė, jog sąlygos pradėtos ruošti taip vėlai. 

Miškų ūkio darbų konkursams naujų sąlygų projekto dar nėra. VMU Miškinnkystės skyriaus vedėjas Darius Stonis atsiuntė tik su darbų sąrašą, kuris visiems VMU padaliniams bus vienodas, o darbų aprašymą parengs padaliniai atsižvelgdami į vietos sąlygas. Pagal sąrašą galima suprasti, kad įkainių koeficientų pagal darbo sudėtingumą nebus.

Nutarėme kreiptis į VMU vadovybę  prašydami sutarčių laiką sutrumpinti iki 12 mėnesių su galimybe pratęsti du kartus, o per tą laiką parengti įkainių koeficientus, atsižvelgiant į skirtingas dabo sąlygas ir proporcingus skirtingai darbų savikainai.

Minėtame susirinkime taip pat dalyvavo Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos (LMPF) laikinasis vadovas Juozas Ūsas. Jis paragino rangovus steigti miško rangovų profsąjungą ir jungtis prie federacijos. Nariais gali būti ir individualią miškininkystės veiklą vykdantys asmenys. Miško rangovų profsąjungą, prisijungusi prie LMPF, galėtų kelti ir miško rangovams aktualius klausimus, nes šiuo metu rangovų darbuotojų bei jų darbdavių norai sutampa.

Parengė Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkas Vidmantas Jusas