SŪDUVOS GIRIOS

Vokietijos reicho vyriausiojo medžioklio H. Göring‘o medžioklės trofėjai Mažojoje Lietuvoje
16 vasario, 2020
Punios šilo genetiniame pušyne formuojamas įvairiaamžis medynas
18 vasario, 2020

                       SŪDUVOS  GIRIOS

          Sūduvos girių ir miškų ūkio istorinė apžvalga

Monografijos „Sūduvos girios“ autoriai – Lietuvos girių ir miško ūkio istorija besidomintys miškininkai Algirdas Brukas, prof. Romualdas Deltuvas ir dr. Romualdas Mankus šį kartą pateikia darbą skirtą vieno Lietuvos etnografinio regiono – Sūduvos miškų ir miško ūkio istorinės raidos apžvalgai nuo Lietuvos valstybės atsiradimo iki 2018 m. Autoriai ženkliau nenukrypdami nuo mokslinei studijai keliamų reikalavimų surinktą medžiagą, jos analizę bei apibendrinimus bando pateikti galimai populiariau, sudomint skaitytojus gausia iliustracine medžiaga, ištraukomis iš įdomesnių šaltinių bei diskusiniais samprotavimais įvairiais iki šiol aktualiais miškų ūkio klausimais. Leidinio apimtis 320 puslapių. Jame 58 lentelės, 25 žemėlapiai ir apie 250 kitų iliustracijų, daugiausia fotonuotraukų.

Aprašant atskirus istorinius laikotarpius daug dėmesio skirta dar nenaudotiems lenkiškiems, rusiškiems bei vokiškiekms šaltiniams ir jų pagrindu pateikiama detalesnė ir labiau argumentuota, nors kartais ir gan prieštaringa, analizė. Detaliai nagrinėti ir Lietuvos autorių (Jono Totoraičio, Jono Reitelaičio, Vinco Žemaičio, Zigmanto Kiaupos ir kt.) darbai, kuriuose liečiama su Sūduvos girių tematika. Ypač išsamiai išnagrinėtas lietuviškos miškų administracijos kūrimas atgavus nepriklausomybę 1918 m ir  pagal statistinius duomenis pateikiama visa tarpukario miškų ūkio raida. Kiek grubiau nagrinėjami du paskutinieji periodai – sovietmečio ir po nepriklausomybės atkūrimo. Autoriai motyvuoja tuo, kad apie šiuos laikotarpius jau turima pakankamai gausi informacija.    

Lyginant su likusia didesne Lietuvos dalimi, Sūduvos girios ilgoje istorinėje atkarpoje – nuo kryžiuočių invazijos laikų iki nepriklausomybės atkūrimo 1918 m, turėjo gan savitą raidos kelią. Čia kitaip kito krašto miškingumas ir miškų nuosavybė, pasireiškė didesnė Lenkijos ir Prūsijos miškininkystės įtaka, gerokai anksčiau įkurti administraciniai miškų ūkio vienetai ir pradėti miškotvarkos darbai. Leidinyje pateikiami duomenys apie pirmųjų girininkijų atsiradimą Sūduvoje ir jų laipsnišką išnykimą, vykstant jų ilgalaikei kolonizacijai. Pirmą kartą rašiniuose apie Lietuvos miškų istoriją taip detaliai išnagrinėtas miškų administravimas XIX a., nurodant visas funkcionavusias administracines struktūras ir tuometinius jų vadovus, detaliai atskleistas ūkininkavimo pobūdis ir technologiniai aspektai.

Leidinyje yra kraštotyrinio pobūdžio dalis, skirta seniausios Lietuvoje miško saugotojų – eigulių profesijos nagrinėjimui, Kazlų Rūdos didžiagirės ribų bei vidinės struktūros  susiformavimui, Sūduvos miškininkų likimų analizei politiškai sudėtingiausiame Antrojo pasaulinio karo laikotarpyje. Pateikiama miškininkų dalyvavimo pokario pasipriešinime apžvalga ir represuotų bei kitaip nukentėjusių sąrašai.

 Tiems, kurie giliau domisi istoriniais aspektais, o taip pat studijuojantiems miškininkystę ar gamtosaugą, leidinio prieduose pateikti autentiški senieji istoriniai dokumentai, arba atskiri tų dokumentų fragmentai skirti miškų ūkiui: Lietuvos statutų ištraukos, Karališkųjų girininkų nuostatai, Miškų ordinacijos  ir G. Valavičiaus girių revizijos ištraukos, LDK Valdovų sutarčių su miško rangovais pavyzdžiai, LDK didžiųjų medžioklių vardinis sąrašas ir kt. Tokie reikšmingi Lietuvos miškų ūkio istorijai dokumentai į vieną vietą yra surinkti pirmą kartą. 

Tad su jais verta susipažinti ir kitų Lietuvos regionų istorijos mylėtojams, pedagogams, gamtininkams ir visiems piliečiams, neabejingiems savo šalies kultūrai ir istorijai.