VMU valdybos darbo reglamentas – įmonės vidaus reikalas, tvirtina viceministras

Pleneras užbaigtas – skulptūros Kamšos draustinio pažintiniame take
sausio 4, 2018
Miškas. Vieta, kur aš jaučiuosi gerai
sausio 5, 2018

VMU valdybos darbo reglamentas – įmonės vidaus reikalas, tvirtina viceministras

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu patvirtino Valstybinio miškotvarkos instituto, kuris netrukus bus reorganizuotas į naują valstybinių miškų valdymo įmonę Valstybinių miškų urėdiją (VMU), valdybą. Ją sudaro septyni nariai, iš jų keturis nepriklausomus asmenis atrinko aplinkos ministro įsakymu sudaryta atrankos komisija, o trys nariai – du būsimos VMU bei vienas Aplinkos ministerijos atstovai –  paskirti ne konkurso tvarka. Atrankos komisijai vadovavo aplinkos viceministras Martynas Norbutas, nare taip pat buvo Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja Agnė Jakstienė.

www. miskininkas.eu pasiteiravo viceministro, VMU valdybos atrankos komisijos pirmininko M. Norbuto, kaip ir kur dirbs naujoji valdyba, kaip jai bus atlyginama už darbą, taip pat pateikė klausimų dėl valdybos sudarymo skaidrumo ir kompetencijos.

 

Kaip valdyba dirbs, pagal kokį darbo reglamentą – kaip visuomenininkai, laisvai samdomi ar kaip kitaip?

Valdybos darbo reglamentas yra VMU  įmonės vidaus dokumentas, kuris bus patvirtintas tuomet, kai valdyba pradės darbą. Nepriklausomi valdybos nariai su įmone pasirašys atitinkamas valdybos nario veiklos sutartis, kuriose bus detaliai išdėstytos valdybos nario funkcijos, dalyvavimas valdybos posėdžiuose, išlaidų kompensavimas, atsakomybė ir kt.

Kaip dažnai valdybos nariai rinksis į posėdžius, ar jie visą laiką bus ir dirbs kartu, kaip įprastai dirba įmonės administracinė komanda?

Valdybos nariai nėra įmonės darbuotojai, todėl jie nedirbs tokiu režimu, kokiu dirba įmonės administracija. Pagrindinė valdybos darbo forma, žinoma, yra posėdžiai. Šių posėdžių dažnumas realiai priklausys nuo būtinų aptarti klausimų ir priimti reikalingų sprendimų apimties. Savaime suprantama, kad  Valstybinių miškų urėdijos veiklos pradžioje, tai yra pirmaisiais 2018 metų mėnesiais, valdybos posėdžiai bus dažnesni, vėliau, veiklai jau įsivažiavus, valdyba galės susirinkti ir rečiau.

Ar valdybos nariai miškininkystės valdymo ir kitą analizę bei sprendimus darys patys, ar jiems dar reikės patarėjų, konsultantų, o tokiu atveju – kas jais bus?  

Tai yra visiškai įmonės vidaus reikalas, kurį ir spręs VMU vadovybė.

Kaip bus apmokama valdybos nariams už darbą ir kas mokės – Aplinkos ministerija, VMU ar kas kitas?

Valdybos nariams už darbą bus apmokama pagal jau minėtas valdybos nario veiklos sutartis su VMU įmone. Mokama bus iš įmonės, šiuo atveju VMU lėšų, o valstybės biudžeto pinigai tam nebus naudojami.

Nors tai nebus tiesioginiai mokesčių mokėtojų pinigai, bet valdyba vadovaus valstybės įmonei ir iš jos gaus atlygį. Kokie konkrečiai bus atlyginimai, taip pat premijos, tantjemos, t. y. visos išmokos per mėnesį ar metus. Šiuos skaičius visuomenė turėtų žinoti.  

Kaip minėta, valdybos nariams už jų darbą bus apmokama įmonės, o ne valstybės biudžeto lėšomis ir tai nebus mokesčių mokėtojų pinigai. Valstybės įmonės valdybos nario atlygio dydis yra reglamentuotas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 str. 17 dalyje, kurioje nurodyta, kad jis negali būti didesnis nei 20 proc. tos valstybės įmonės vadovo darbo užmokesčio.

www.miskininkas.eu primena, kad į VMU valdybos atrankos komisiją ministro įsakymu buvo paskirti keturi nuolatiniai komisijos nariai – Vyriausybės, Finansų, Ūkio ministerijų ir Valdymo koordinavimo centro (dabar VšĮ Stebėsenos ir prognozių agentūros) atstovai bei  trys Aplinkos ministerijos atstovai – viceministras, ministerijos Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja A. Jakstienė ir Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis.

Minėta komisija į VMU valdybą išrinko keturis nepriklausomus narius: Gediminą Jasinevičių, Europos ministrų konferencijos patarėją miškų ūkio klausimais, Suomijos Joensu mieste esančio Europos miškų instituto doktorantą: Mantą Šukevičių – skolų išieškojimo įmonės „Lindorff OY“ kreditų vadovą, kreditavimo ir probleminių klientų komiteto pirmininko pavaduotoją; Viktoriją Trimbel – UAB EPSO-G stebėtojų tarybos pirmininkę,  Lietuvos radijo ir televizijos centro nepriklausomą valdybos narę, UAB „Quantum Capital“ vadovaujančiąją partnerę. Ji turi beveik 20 metų investicinės bankininkystės ir strateginio valdymo patirtį, yra vadovavusi  investicinės bankininkystės įmonei „Prime Investment“, dirbo telekomunikacijų bendrovės „Omnitel“ („Telia Sonera“  grupė) prezidento patarėja, ūkio ministro patarėja premjero A. Kubiliaus vyriausybėje (2000 m.), buvo AB „Klaipėdos nafta“ valdybos pirmininkė, AB „Naftos terminalas“ valdybos narė, užėmė įvairias pareigas  investiciniame banke „Suprema“ (dabar „Evli“  banko dalis). Ketvirtas narys – bankininkas Alditas Saulius, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ valdybos  narys, Vilniaus regiono kreditų unijos stebėtojų tarybos narys, kredito unijos „Memelio taupomoji kasa“ stebėtojų tarybos narys.

 

Nekonkurso  tvarka paskirti nariai – du Miškotvarkos  instituto (būsimos VMU)  ir vienas AM atstovas. Tai Ina Bikuvienė, miškotyros specialistė, Artūras Gustainis, Miškotvarkos instituto projektų vadovas bei minėta AM teisininkė A. Jakstienė.

Tad viceministrui taip pat pateikti klausimai dėl nepriklausomų ir kitų kandidatų į valdybos narius atrankos skaidrumo.

Kaip atsitiko, kad atrankos komisijos narė A. Jakstienė tapo VMU valdybos nare, t. y. atrinko pati save? Be to, ar G. Jasinevičius, kuris kol kas tik Joensu Europos miškų instituto doktorantas, pagal išsilavinimą ir patirtį atitinka tokios didelės įmonės, kaip VMU, valdybos nario kriterijus? Trečia – Ūkio ministerija apskundė teismui jai pavaldžios bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) valdybos sprendimą buvusiam įmonės vadovui Audriui Zabotkai išmokėti 20 tūkst. eurų priedą, kurį skyrė valdyba, t. y. ir jos narys A. Saulius. Ką galite į tai atsakyti? 

Keturių nepriklausomų būsimos VMU valdybos narių atranka vyko  pagal 2015 m. birželio 17 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 631 patvirtintą „Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą“ bei jame nustatytus kriterijus.

Visų pirma, Aplinkos ministerijos, kaip Valstybinio miškotvarkos instituto savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, sprendimas organizuoti nepriklausomų valdybos narių atranką buvo priimtas, remiantis aplinkos ministro  įsakymu, kuriuo patvirtinti ir specialieji reikalavimai kandidatams į valdybos narius. Bendrieji reikalavimai ir nepriklausomumo kriterijai nustatyti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 str. ir minėto Aprašo 9 punkte.

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad į atskiras kompetencijų sritis kandidatų skaičius viršijo 10, lapkričio 9 d. vykusiame posėdyje nutarė sudaryti galutinį kviestinų į atrankos pokalbį kandidatų sąrašą. Pagal pateiktus kandidatų dokumentus komisija įvertino kandidatų kompetencijas, gebėjimus, darbo patirtį ir balsavo dėl kiekvieno kandidato.

Į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą buvo įtraukti pretendentai, surinkę daugiausia balsų, išlaikant minimalų būtino pakviesti kandidatų skaičių, t. y. ne mažiau kaip 1/3. Atrankos pokalbiai su kandidatais, kurie buvo įtraukti į galutinį kviestinų kandidatų sąrašą, įvyko lapkričio 27 ir 29 dienomis. Nepriklausomų valdybos narių atrankos laimėtojais buvo pripažinti 4 kandidatai, surinkę daugiausiai komisijos balsų – V. Trimbel, G. Jasinevičius, M. Šukevičius ir A. Saulius.

Atrankos komisijos narė A. Jakstienė nėra tarp 4 nepriklausomų valdybos narių, ji į valdybą deleguota kaip Aplinkos ministerijos atstovė.

Kalbant apie G. Jasinevičiaus kompetenciją, tai ji buvo įvertinta kaip visiškai pakankama vykdyti valdybos nario funkcijas miškininkystės srityje. Mokslinio laipsnio turėjimas ar jo siekimas nėra ir negali būti lemiantis veiksnys vertinant kandidatų į valdybos narius gebėjimus, tačiau sveikintina, kad valdybos narys plečia savo kompetenciją papildomų studijų metu.

Dėl A. Sauliaus. Vieno ar kito sprendimo apskundimas teismui savaime nereiškia, kad sprendimas priimtas pažeidžiant teisės normas ar kad sprendimą priėmę asmenys dėl to turėtų būti vertinami kaip nors ypatingai. Visi žinome, kad mūsų šalyje galioja nekaltumo prezumpcija, todėl valdybos atrankos komisija nevertino to, kad teismui apskųstas sprendimas, kurio priėmime dalyvavo vienas ar kitas kandidatas į valdybos narius.

Parengė Angelė Adomaitienė

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

WordPress Lightbox Plugin