Rytų ir Pietų Lietuvoje vykdoma savaiminių jaunuolynų, augančių ne miško žemėje, inventorizacija

Žolės padegėjai stebimi dronais, pažeidėjams skiriamos baudos
31 kovo, 2021
Žali palaiko žalius
1 balandžio, 2021

Rytų ir Pietų Lietuvoje vykdoma savaiminių jaunuolynų, augančių ne miško žemėje, inventorizacija

Lietuva yra mišrių miškų geografinėje zonoje, todėl čia yra palankios klimatinės sąlygos, aplinka, dirvožemis miškams augti. Jei bent dešimtmetį žemės nenaudotume, joje savaime pradėtų formuotis miško jaunuolynas, o jei visai nieko nedarytume, – per keletą dešimtmečių visas neužstatytas Lietuvos sausumos plotas apaugtų mišku.

Lietuvos Respublikos miškų įstaty m e nustatyta, kad miškas – „ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių skalsumas ne mažesnis kaip 0,3 ir kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, ir kita miško augalija, taip pat ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, kuriame medynas išretėjęs ar dėl žmonių veiklos ar gamtinių veiksnių jame laikinai medžių nėra“. Pažymėtina, kad Miškų įstatyme miškas (miško žemė) nesiejamas su žemės paskirtimi, tad miškas gali augti ne tik miškų ūkio, bet ir žemės ūkio ar konservacinės paskirties žemės sklypuose.

Pagal Miškų įstatymo 13 straipsnio 2 dalį, atliekant miškų inventorizaciją mišku apskaitomi ir į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą įrašomi tik tie plotai, kuriuose augančių medžių savaiminukų vidutinis amžius – ne mažesnis kaip 20 metų. Jaunesniais kaip 20 metų medžių savaiminukais apaugę plotai apskaitomi mišku tik žemės savininkui pageidaujant, atlikus keletą administracinių procedūrų pagal Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės
8 d. įsakymu Nr. D1-409/3D-331, nustatytą tvarką. Šiame tvarkos apraše nurodyta, kas ir kaip atlieka medžių savaiminukais apaugančių plotų inventorizaciją, nustatytas būtinas savaiminukų tankis 1 ha, reglamentuota savaiminukais apaugančių plotų įrašymo į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą ir į ne miško žemės, apaugančios mišku, duomenų bazę tvarka, žemės savininkų informavimo aspektai ir kt.

Miškai (miško žemė) įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą, turi būti saugomi, tvarkomi, atkuriami ir naudojami vado- vaujantis Lietuvos Respublikos miš kų įstatym o reikalavimais.

Visus teisės aktus, reglamentuojančius ne tik miškų inventorizaciją ir apskaitą, bet ir jų tvarkymą, naudojimą, apsaugą ir atkūrimą galima rasti Teisės aktų registre (TAR) https://www.e-tar.lt. Miškų geografinę informaciją (ribas), pagrindines miškų charakteristikas Jus dominančioje teritorijoje galima rasti Valstybinės miškų tarnybos (eVMT) paslaugų portale adresu http://www.amvmt.lt →paveikslėlis (miš kų ž emė la p is).

Pramonės pr. 11a, Kaunas LT-51327 tel. 8-37 490 220, faks. 8- 37 490 251 el. paštas vmt@amvmt.lt
web http://www.amvmt.lt
Jau miškas ar tik mišku apauganti žemė?
Teisė s aktai numato, kad:

 • medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius ne mažesnis kaip 20 metų, apaugęs ne miško žemės plotas inventorizuojamas kaip miškas, kai jis atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje* nustatytus reikalavimus miškui;
 • medžių savaiminukais, kurių vidutinis amžius iki 20 metų, apaugęs ne miško žemės plotas inventori- zuojamas kaip ne miško žemė, apauganti mišku, kai jis atitinka Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijoje* nustatytus reikalavimus ne miško žemei, apaugančiai mišku.
 • Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtina Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu
  Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“.

2020–2021 m. inventorizuojamos šalies teritorijos
Rytinės ir pietinės šalies teritorijos – Anyk- ščių, Ignalinos, Kaišiadorių, Lazdijų, Ro- kiškio, Molėtų, Ukmergės, Utenos, Šal- čininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Va- rėnos, Zarasų rajonų, Vilniaus miesto ir rajono, Druskininkų, Elektrėnų ir Visa-
gino savivaldybės.

Bendras inventorizuojamas ne miško žemės plotas – beveik 1,4 mln. ha, kuriame (preliminariu vertinimu) medžių savaiminukais ga-
lėtų būti apaugę apie 16 tūkst. ha apleistų, nenaudojamų
ar netinkamų naudoti tiek privačių, tiek valstybinės žemės plotų. Apskaičius šiuos plotus šalies miškingumas padidėtų apie 0,25 proc. punkto, reikšmingai didėtų ir šilt- namio efektą sukeliančių dujų kaupimas miškuose, būtų svei- kesnė mus supanti natūrali aplinka. Darbus numatoma užbaigti iki 2022 m. Kitų šalies teritorijų inventorizacija bus vykdoma
2022-2027 m.

Miškų registracija ir įteisinimas
Inventorizavus mišką, jis registruojamas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre ir jam taikomi Miškų įstatyme nustatyti reikalavimai, tačiau žemės plotai, kurie dar tik apauga mišku (medžių savaimi- nukų vidutinis amžius – iki 20 m.), Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre gali būti registruojami tik žemės savininkui pageidaujant.
Žemės savininkas, pageidaujantis mišku apaugantį plotą įrašyti į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą kaip mišką, Valstybinei miškų tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įrašyti medžiais apaugusį plotą į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą,
 • medžiais apaugusio ploto inventorizacijos duomenis,
 • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio skyriaus išduotą leidimą įveisti mišką ne miško žemėje Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
  žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-
  30/D1-144, nustatyta tvarka.

Įrašius mišką į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrą per tris metus turi būti patikslinti žemės sklypo duomenys Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu, už miško žemę mokesčių mokėti nereikia.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų kadastro skyrius / Pramonės pr. 11a, Kaunas (centrinis pastatas). Tel. 8-37 490 232, 8-37 490 226 / el. paštas ricardas.beniusis@amvmt.lt, asta.kuliesiene@amvmt.lt.
Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius / Smolensko g. 15A, Vilnius.
Tel. 8-37 383 076, 8-52 333 165 / el. paštas gintaras.pusneraitis@amvmt.lt, benas.bitauskas@amvmt.lt.