Valstybinė miškų tarnyba: Pakarklės miške augantys želdiniai privalo būti išsaugoti

Miškų sektoriaus atstovai susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Ministras atsiprašė.
23 sausio, 2024
Jaunieji miško bičiuliai iš Ignalinos aplankė Ukmergės įžymybes
5 vasario, 2024

Valstybinė miškų tarnyba: Pakarklės miške augantys želdiniai privalo būti išsaugoti

Valstybinė miškų tarnyba, susipažinusi su parengta UAB „Rizgonys“ planuojamos ūkinės veiklos – išteklių gavybos Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujame plote poveikio aplinkai vertinimo programa, informuoja, kad į Pakarklės miško išžvalgytų ir prognozinių išteklių plotą patenka valstybinio miško medelyno plotas, kuriame pastaraisiais metais įveisti aštuoni tarptautinio lygmens mokslinės reikšmės ir visų nuosavybės formų miškų atkūrimui svarbūs moksliniai – selekciniai lauko bandymų želdiniai ir objektai.

Tai – aukščiausios kategorijos ypatingos vertės pušies sėklinė plantacija ir net penkių rūšių miškų atkūrimui svarbių pagrindinių medžių rūšių – pušies, eglės, beržo, juodalksnio, baltalksnio ir jų hibridų bandomieji želdiniai, skirti miško medžių selekcijos darbams ir tyrimams; paprastosios eglės bandomieji želdiniai, skirti rūšies atsparumui didinti. Taip pat čia įveisti Aplinkos ministerijos užsakymu ir lėšomis vykdomo mokslo darbo „Lietuvoje augančių pagrindinių medžių rūšių sodinamosios medžiagos gyvybingumo ir atsparumo patogenams didinimas, taikant inovatyvių fizikinių ir genetinių metodų derinį“  bandomieji želdiniai. Teritorijoje taip pat suprojektuoti, išauginti sodmenys ir paruoštas plotas sodinti ypatingos svarbos paprastojo uosio išlikimui svarbius bandomuosius želdinius.

Dėl didelės vertės ir reikšmės miško medžių selekcijai ir miškų atkūrimui, šių objektų apsauga turi būti užtikrinta vadovaujantis net 2 įstatymais – Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 10 dalies 3 ir 4 punktais bei Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 1 dalies 4 ir 5 punktais. Pirmajame sakoma: „10. Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai (…) 3) valstybiniai miško medelynai ir sėklinės miško medžių plantacijos; 4) miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektų miškai, kurių plotus ir ribas tvirtina Vyriausybė;“. Antrajame teisės akte sakoma: „1. Miškai ir vandens telkiniai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie: (…) 4) priskirti miško genetiniams draustiniams, valstybiniams miško medelynams, valstybiniams miško daigynams ir miško sėklinėms plantacijoms; 5) miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektams. Šių miškų plotus tvirtina Vyriausybė;“.

Visas plotas priskirtas valstybiniams miško medelynams ir patvirtintas LR aplinkos ministro  2011 m. birželio 29 d. įsakymu. Penki minėti miško medžių selekcinės sėklininkystės objektų plotai įrašyti į Genetinių miško medžių išteklių informacinę sistemą ir jiems suteikti specialūs kodai.

Minėtų mokslinių ir selekcinių objektų vertė neįkainojama. Moksliniu pagrindu čia sukurta aukštos biologinės vertės unikali genetinė medžiaga, kurios pakartoti neįmanoma, o jos sunaikinimas būtų reikšmingas biologinių išteklių praradimas ir nuostolis miškų tvarumo stiprinimui bei, tuo pačiu, valstybei.

Pakarklės miške valstybinio medelyno teritorijoje Aplinkos ministerijos užsakymu ir skirtomis lėšomis 2022 m. įveista minėta paprastosios pušies sėklinė plantacija, priskirta „išbandyta“ kilmės kategorijai. Tai ne tik kruopštus 3 metų mokslininkų darbas – plantacija gyvybiškai reikalinga, kad būtų pradėti darbai 2023 m. baigtame statyti Dubravos kontroliuojamų medžių rūšių kryžminimų stacionare. Į šio stacionaro statybą per 2020-2023 m.  valstybė ir VĮ Valstybinių miškų urėdija investavo 3,1 mln. Eur.  Siekiant, kad minėtas miško medžių kryžminimų stacionare darbai nenutrūktų, selekciniams darbams būtini ir anksčiau minėti valstybinio miško medelyno teritorijoje įveisti bandomieji želdiniai.

Visi šie objektai nėra paprasti miško želdiniai. Jie įveisti vykdant Nacionalinę miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Todėl ne tik visa nurodyta valstybinio medelyno  teritorija, bet ir šalia esančios teritorijos dėl jos didžiulės reikšmės Lietuvos miškų atkūrimui ir naujų veisimui, moksliniams tyrimams ir miško medžių selekcijai privalo būti apsaugotos nuo bet kokio kasybos darbų poveikio. Gali būti pažeista ne tik aplinka, bet ir gruntinio vandens režimas. Dėl to minėti vertingi objektai gali žūti.

https://amvmt.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-misku-tarnyba-pakarkles-miske-augantys-zeldiniai-privalo-buti-issaugoti/